Algemene Voorwaarden

Artikel 01 - Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

Beauty 4 Face Visagie:

klant:

schriftelijk:

overmacht:


bedenktijd:

op afstand:

 

Beauty 4 Face Visagie te Maassluis, met KvK-nummer 56929021, BTW-identificatienummer NL126990657B01;

de natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten afneemt bij Beauty 4 Face Visagie;

per brief, e-mail, sms, contactformulier of social media;

een niet aan Beauty 4 Face Visagie toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet storing, terrorisme, wateroverlast, niet beschikbaar zijn van een product), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Beauty 4 Face Visagie kan worden gevergd;

de termijn waarbinnen een klant het herroepingsrecht kan gebruiken;

via één of meer technieken voor communicatie op afstand, zonder dat een klant en Beauty 4 Face Visagie gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Naar boven

Artikel 02 - Persoonsgegevens
 1. Beauty 4 Face Visagie gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van een klant
 2. Beauty 4 Face Visagie verstrekt bepaalde persoonsgegevens (naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens) alleen aan derden als zij bij de uitvoering van een bestelling zijn betrokken, met als doel om een bestellingen goed te laten verlopen.
 3. Een klant geeft zijn of haar e-mailadres vrijwillig af aan Beauty 4 Face Visagie, die het gebruikt om een klant te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als een klant daar niet langer prijs op stelt, kan een klant zich uitschrijven via een e-mail of het contactformulier op de website van Beauty 4 Face Visagie
 4. Onder “Mijn account” kan een klant op de website van Beauty 4 Face Visagie persoonsgegevens onderbrengen in een Secure Server, zodat volgende bestellingen sneller kunnen verlopen.
 5. Beauty 4 Face Visagie verkoopt de persoonsgegevens van klanten niet aan derden.
 6. Beauty 4 Face Visagie kan niet instaan voor het gebruik van persoonsgegevens en/of informatie op websites van derden, waarnaar links van Beauty 4 Face Visagie verwijzen.

Naar boven

Artikel 03 – Geheel van afspraken
 1. Beauty 4 Face Visagie verstrekt via haar website deze algemene voorwaarden op een zodanige manier dat een klant ze zelf kan opslaan en raadplegen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke offerte van, en overeenkomst met Beauty 4 Face Visagie, ook op afstand.
 3. Een offerte, een overeenkomst, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen één geheel. Bij strijdigheid gaat de laatst gemaakte afspraak vóór.
 4. Kennelijke fouten en verschrijvingen in offertes en op de website van Beauty 4 Face Visagie zijn niet bindend voor Beauty 4 Face Visagie.
 5. Als bij een aanbod geen uiterste geldigheidsdatum vermeld is, vervalt dit aanbod twee kalenderweken nadat Beauty 4 Face Visagie het aanbod van de website heeft verwijderd.
 6. Per aanbod vermeldt Beauty 4 Face Visagie in ieder geval de prijs inclusief belastingen, eventueel verplichte vooruitbetaling (maximaal 50%), welke handelingen nodig zijn voordat de overeenkomst definitief tot stand komt, de betaalwijze, en de wijze, kosten en termijn van levering.

Naar boven

Artikel 04 - Herroepingsrecht
 1. Bij levering van producten kan een klant zich binnen veertien kalenderdagen bedenken en de overeenkomst schriftelijk ontbinden via een e-mail aan Beauty 4 Face Visagie of via het contactformulier van Beauty 4 Face Visagie, met als onderwerp “Herroeping”.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product in de originele staat en verpakking aan, en volgens instructies van, Beauty 4 Face Visagie retourneren.
 3. Na aanmelding van annulering heeft de klant nogmaals veertien kalenderdagen om het product te retourneren.
 4. Herroeping is niet mogelijk bij producten:
  • die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen.
 5. Bij levering van diensten kan een klant zich binnen veertien kalenderdagen bedenken en de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag van bevestiging van de opdracht aan de klant door Beauty 4 Face Visagie van de overeenkomst, maar eindigt zodra Beauty 4 Face Visagie aan het leveren van de dienst is begonnen.
 6. De kosten voor retour zenden naar Beauty 4 Face Visagie zijn voor rekening van de klant.
 7. Als de klant een bedrag betaald heeft, zal Beauty 4 Face Visagie het orderbedrag inclusief verzendkosten na ontbinding zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na de herroeping, terugbetalen mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Naar boven

Artikel 05 – Prijswijzigingen en reiskosten
 1. Beauty 4 Face Visagie mag de prijs van een aangeboden product of dienst naar redelijkheid wijzigen als dit een gevolg is van gestegen inkoop- of marktprijzen, van een wijziging in wetgeving of van een wijziging in BTW.
 2. Is een prijs overeengekomen met een klant (de klant heeft de prijs geaccepteerd), dan kan Beauty 4 Face Visagie de prijs niet meer wijzigen.
 3. Beauty 4 Face Visagie rekent bij het bezoeken van een klant de eerste 30 kilometer geen reiskosten, boven de 30 kilometer rekent Beauty 4 Face Visagie € 0,25 per kilometer.

Naar boven

Artikel 06 – Kortingscodes en cadeaubonnen
 1. Een geldige kortingscode kan niet toegepast worden op een reeds afgeronde bestelling en kan niet gebruikt worden op of bij cadeaubonnen.
 2. Cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor alle producten van Beauty 4 Face Visagie inclusief verzendkosten.
 3. Cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor alle diensten van Beauty 4 Face Visagie, niet voor reiskosten.
 4. Beauty 4 Face Visagie geeft geen geld terug bij niet volledig opgebruikte cadeaubonnen.
 5. De geldigheid van cadeaubonnen is tot een jaar na de aanschafdatum, verlenging is niet mogelijk.

Naar boven

Artikel 07 - Leveringen
 1. Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de klant heeft opgegeven.
 2. Beauty 4 Face Visagie meldt bij het tot stand komen van een overeenkomst de levertijd.
 3. In juli en augustus en tussen Kerst en Oud & Nieuw kunnen de levertijden, vanwege niet leverende producenten, langer dan gebruikelijk zijn.
 4. Als een bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hier zo snel mogelijk bericht. Beauty 4 Face Visagie mag in dat geval een vervangend, gelijkwaardig product aanbieden. Als de klant dat niet wil, heeft de klant in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Beauty 4 Face Visagie betaalt in dat geval het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk terug en betaalt de kosten voor een eventuele retourzending.
 5. Lid 4. van dit artikel geldt niet als sprake is van overmacht. In geval van tijdelijke overmacht komt Beauty 4 Face Visagie de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt volgens de overeenkomst gefactureerd. Beauty 4 Face Visagie en een klant kunnen na overmacht de overeenkomst samen herzien of ontbinden.
 6. Beauty 4 Face Visagie verzendt per PostNL, desgewenst met een track-&tracenummer.

Naar boven

Artikel 08 - Betalingen
 1. De betaaltermijn bedraagt bij producten 14 kalenderdagen na het ingaan van de bedenktermijn.
 2. De uiterste betaaldag bij diensten is de dag van de levering van de dienst.
 3. In geval van wanbetaling van de klant heeft Beauty 4 Face Visagie behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Naar boven

Artikel 09 - Aansprakelijkheid
Beauty 4 Face Visagie is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan de klant, tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid door Beauty 4 Face Visagie.

Naar boven

Artikel 10 – Klachten en toepasselijk recht
 1. Een klacht over een dienst of product moeten binnen redelijke tijd schriftelijk worden ingediend bij Beauty 4 Face Visagie, die binnen veertien kalenderdagen op de klacht reageert.
 2. Een klant verschaft Beauty 4 Face Visagie voldoende toegang en een redelijke tijd om de oorzaak van een klacht te onderzoeken en weg te nemen.
 3. Nederlands recht geldt op het geheel van afspraken, tenzij de wet anders bepaalt.

Naar boven